فروشگاه

مدرس دوره

مهندس علی قهاری

سطح دوره

پیشرفته

مدت دوره

26 ساعت

هزینه خرید این دوره :

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

مهندس هادی مرادی

سطح دوره

مقدماتی تا پیشرفته

مدت دوره

30 ساعت

هزینه خرید این دوره :

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

مهندس حمیدرضا آزرم

سطح دوره

مقدماتی تا پیشرفته

مدت دوره

25 ساعت

هزینه خرید این دوره :

۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان

مدرس دوره

مهندس علی قهاری

سطح دوره

مقدماتی تا پیشرفته

مدت دوره

30 ساعت

هزینه خرید این دوره :

۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان